Blog

Nezařazené

Projev na plénu Poslanecké sněmovny v úterý 26.03.2019

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté,

mí kolegové zde předkládají poslanecký návrh novelizace občanského zákoníku, který má za cíl uzákonění stejnopohlavního manželství.

Jak o mne mnozí víte, jsem znám tím, že tomuto návrhu nefandím. Není to proto, že bych chtěl někomu šlapat po štěstí, ale z toho důvodu, že tento návrh není pouze o změně tří slov v jednom paragrafu, ale znamená změnu zásadní, celospolečenskou, s dalekosáhlými důsledky. V našem hlasování ve skutečnosti nepůjde o odstranění nějakých drobností v občanském právním systému, ale o zásah do vůle zákonodárce tím, že oslabuje uznání významu biologického rodičovství při založení rodiny. Přijetím návrhu by se význam slova manželství nerozšířil, nýbrž ztratil. Smyslem tohoto slova manželství by se vzdálil realitě a přiblížil určitému přání. Jenže než začneme zvednutím ruky redefinovat pojmy, které dlouho a odůvodněně něco znamenaly, měli bychom dát pozor, jestli tím zdánlivě drobným revolučním gestem místo budování nebouráme. Měli bychom dát pozor, aby se naším přičiněním nezvětšovala propast mezi slovní zásobou a realitou.

Aktivisté volají po svobodě a rovnosti, ovšem svoboda nadefinovaná na úkor skutečnosti neznamená větší volnost, ale klam. A na něm nelze nic postavit. Vzdušné zámky postavené byť s nejlepším úmyslem se jednoduše rozplynou. Realita a skutečná podstata pojmu manželství, i když jej vyprázdníme tím, že posuneme v legislativním procesu tento návrh dále, se nijak nezmění, proti přirozeně daným skutečnostem opravdu ani nejvýkonnější aktivista nemůže nic dělat. Nám však bude hrozit, že budeme v rostoucí míře žít v ideologickém nereálnu.

Předložený návrh bývá někdy shrnován do líbivých jednoduchých marketingových hesel: stejná láska, stejná práva či většině to neublíží, menšině to pomůže. Tyto reklamní slogany se nám zákonodárcům snaží vnutit myšlenku, že změny zákonů společnost nemění. Ale víme, že je to jinak, že zákony utváří vědomí i svědomí jednotlivců i celé veřejnosti a mají dlouhodobý účinek. Jsme svědky situace, v níž se pouze otevírají další Overtonova okna.

Pamatujete, začalo to registrovaným partnerstvím. V minulém období přišel k jednání požadavek alespoň částečných adopcí dětí z předchozích, většinou heterosexuálních vztahů. Mimochodem v archivu ČTK jsem našel zprávu, a to z 19. února 2001, ze které cituji: „Pokud bude návrh na registrované partnerství přijat, budou je homosexuálové uzavírat před starostou, primátorem či jiným členem obecního zastupitelství v přítomnosti dvou svědků. Svatba to v žádném případě není, protože svatba patří k institutu manželství.“

Uvedl to předseda Gay iniciativy Jiří Hromada. A dále říká: „Už od počátku jasně říkáme, že si nenárokujeme adopce dětí. Tvrzení, že o toto usilujeme, nám podsouvají naši odpůrci.“ Konec citace. V důvodové zprávě našim kolegům iniciativa Jsme fér napsala, že usilují tímto návrhem o stejnou důstojnost a stejný respekt, jakého používají v současnosti heterosexuální páry. Jde však o požadavek zhola nemožný. Stejné úrovně právní ochrany homosexuálních manželství dosáhnout prostě nemůže, jelikož naplňuje, resp. nenaplňuje definici manželství jako takovou.

Ano. Jde sice o trvalý svazek, ale chybí zde reprodukční potenciál. Pro mě je manželství svazek muže a ženy, symbol základu společnosti, ve které žijeme. Stát manželství zvýhodňuje ne pro nějaký citový vztah dvou lidí, ale protože to je nejlepší prostředí pro zplození a výchovu dětí garantující stabilitu. Rodina založená na manželském slibu věrnosti muže a ženy je stavebním kamenem budoucnosti národa a musíme udělat vše proto, abychom ji zachovali. Redefinice pojmu manželství by znamenala ztrátu tohoto symbolu.

V médiích tuto skutečnost ostatně opakovaně přiznávají i lobbističtí tvůrci navržené novely. Této skupině lidí vadí, že jiná dosáhne spojením stabilního svazku muže a ženy symboliky, kterou jiné vztahy, a to ani přísně vzato, ostatní z těch nejbližších, to znamená rodinné, jednoduše nemají. Zneužijeme stará slova pro nové skutečnosti, a to k čemu dojde, nebude podíl další skupiny obyvatel na dobru zvaném manželství, ale rozmělnění významu tohoto slova. Posouvání hranic pojmu pak může být téměř libovolné.

Jako poslanci jsme vydíráni argumentem, že děti homosexuálních vychovatelů trpí, jelikož nejsou v případě např. úmrtí svého jednoho biologického rodiče dostatečně právně vázáni k druhému partnerovi či partnerce. Je však k řešení této otázky nezbytné položit si na stůl tisíce let starý pojem manželství, vykuchat jej a napěchovat novým významem? Proč aktivistům tolik záleží právě na tomto slově? Asi si umíme všichni odpovědět. Naznačil jsem to před chvílí. Jsme citliví na symboly, gesta. Naše srdce se zachvějí při oslavách stoletého výročí republiky, třicetiletého výročí pádu železné opony, řešíme převzetí státních vyznamenání, dotýká se nás osud lidí na druhém konci světa. Vnímáme třeba symbolicky fotografie francouzského prezidenta, kdy chytne za rameno třeba německou kancléřku a otevírá jí dveře. Všechno na nás působí.

To, co jsem zmínil, vlastně dost nevinně. Ale změna takové symboliky, jakou nám předkládá manželství založené na odevzdanosti jednoho muže jedné ženě, bude skutečně znamenat hluboký převrat. Kdo bude hlasovat pro stejnopohlavní sňatky, schvaluje redefinici rodičovství. Bude třeba změnit zákon o matrikách, jelikož bude diskriminační. Matriky obsahují tak homofobní kolonky, jako je otec a matka. Bude je třeba nahradit položkami rodič jedna a rodič dvě, jak jsme se před chvílí nebo před několika dny dozvěděli z Francie.

Neustále slyším argument, že tento návrh přece nikomu neublíží. Proto se s vámi, vážení kolegové, chci podělit o jeden konkrétní hypotetický příklad. Velmi často slyšíme debatu… ano, konkrétní příklad. (Se smíchem.) Ale může být i hypotetický, to máte pravdu. Velmi často slyšíme debatu o dětských domovech.

V dětském domově bude např. existovat právně volné dítě, tedy bez právních rodičů. Komu má stát toto dítě svěřit k adopci? O toto dítě požádali manželé heterosexuální a homosexuální. Koho má stát zvolit, když v ostatních kritériích jsou oba páry totožné, vzděláním, majetkově atd.

Jak se k tomu postaví soud, když i na základě rozhodnutí Ústavního soudu máme potvrzeno, že pro nejlepší zájem dítěte je rodina složená z muže a ženy, avšak zároveň bude třeba hrozit antidiskriminační žaloba? Dámy a pánové, tento návrh se netýká pouze změny tří slov. Pokud tento návrh projde, bude mít dalekosáhlé důsledky pro naši vlast a její budoucnost, a především, bude mít dalekosáhlé důsledky pro děti, které se teprve narodí či narodily a ještě se jich nikdo na jejich názor kvalifikovaně nezeptal.

Zákony se musí tvořit s ohledem na všechny členy společnosti, nejen s ohledem na touhy dospělých lidí. Proto nenabourávejme pojem manželství, zachovávejme jeho hranice, kontury, bourejme spíše bariéry mezi námi. Děkuji.

 

Nezařazené

O Istanbulské úmluvě

Na úvod je potřeba říci, že všichni, ať už zastánci nebo odpůrci Istanbulské úmluvy, jsou proti jakémukoliv násilí, to domácího nevyjímaje. Postihovat domácí násilí a pomáhat jeho obětem je to, co nás spojuje. Padlo to i na mém semináři v PS a všichni se na tom shodli. Násilí se ale řeší pouze v části tohoto „bohulibého“ dokumentu. Při čtení dalších částí a pasáží Vám mírně řečeno běhá mráz po zádech, poněvadž Vám to připomíná dobu, kterou tady již 30 let nemáme, a která jakoby se vracela zpět, jen se třídní boj mění na boj mezi muži a ženami.

IÚ ve své normativní části považuje za oběť násilí toliko ženy a potírá genderově podmíněné násilí na ženách, čímž de facto označuje za násilníka výhradně muže. Tímto se stává IÚ diskriminační. Výkon spravedlnosti by ale měl být neutrální, bez ohledu na to, kdo je pachatelem a kdo obětí. Násilník nemusí být jen muž, co když např. týrá dcera otce seniora, týrá žena ženu, muž muže? O tom se zmiňuje IÚ pouze okrajově a nejasně. Trýznitel je muž. A tato „ideologie“ se táhne celou IÚ jako červená nit. Preventivně vychovávat občany, ale především muže a chlapce proti násilí, podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen nebo podporovat práci relevantních nevládních organizací a občanské společnosti, které se aktivně podílejí na potírání násilí vůči ženám. Navíc za domácí násilí může být považováno dle IÚ i „genderové násilí na ženách, jež vyústí nebo může vyústit …….v psychickou a ekonomickou újmu“. Co to ale je konkrétně, již nevysvětluje. Nemluví se o žádných dětech, mužích, seniorech jako obětech. Česká advokátní komora poukazuje dokonce na možnost prolomení advokátního tajemství.

Domnívám se, že IÚ je zbytečný dokument, který místo, aby spojoval, společnost ještě více rozděluje a nerovnost prohlubuje. Vše ohledně domácího násilí, stalkingu, ženské obřízky apod.řeší náš právní řád, včetně vykázání násilníka z domácnosti. Pokud nedostatečně, pojďme o tom jednat. Ale hlavně prosím – nikoho genderově nevychovávejme a nenálepkujme.

Média

Rozhovor pro Český rozhlas Regina

V rozhovoru pro Český Rozhlas jsem řekl: „Měl jsem už zkušenosti z komunální politiky, ale tohle je přeci jenom první liga. Nicméně být poslancem je pro mě velkou službou a velká zodpovědnost,“ Podívejte se na celý záznam našeho povídání. Nejen o politice, ale taky o soukromém životě. Záznam najdete na regina.rozhlas.cz

Média

(AJ) Rozhovor pro RMX News: Giving way to gender…

There are no children being born in Europe, and instead of supporting traditional families, we are retreating to the pressure of homosexual lobbying and solving whether gays and lesbians can enter into marriage, criticizes MP Aleš Juchelka.

According to him, we live in an insane period when men are automatically considered violent, freedom of speech is being attacked, and people are afraid to call things by their real names because of ubiquitous political correctness.

The debate on homosexual marriages is an attempt of a small group of people to raise their rights but it only opens another anti-discrimination door. It started with a registered partnership, and it may end up with a marriage of three or four people.

For Juchelka, marriage is a bond of man and woman, a symbol of the society we live in. Traditional family is a unit of the future, and we need to preserve it because Europe is dying out. Nowadays, only 1.67 children per woman is born but to preserve the population, 2.1 child per woman is needed. This is not achieved by any state in the European Union. Therefore, the state must support traditional families.

The debate in the Chamber of Deputies will be tense as well as the debate on the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women which, according to Juchelka, divides men and women and tries to introduce a new class war. It makes men aggressors and rapists and works with gender-based violence against women.

However, freedom of speech is also threatened. “If we are to decide what to say in a pulpit, on campus or in the Chamber of Deputies, it is a way to hell. We cannot be endlessly dealing with political correctness and be afraid to speak freely,“ Juchelka said.

He also emphasized the importance of conservatism. More and more, people are starting to claim allegiance to it. They are bothered by constant enforcing some rights without dealing with the obligations. Conservatism must not be crushed by leftist progressists who are contemptuous of common sense.

Média

Juchelka: Evropa vymírá a z mužů se automaticky dělají…

Křesťan, televizní osobnost a dnes hlavně poslanec zvolený za hnutí ANO. Aleš Juchelka sám sebe označuje za moderního konzervativce. V rozhovoru s Pavlem Štruncem popisuje, co mu vadí na Istanbulské úmluvě i poprasku, který vyvolalo kázání mons. Petra Piťhy. Dle jeho názoru si v období klidu zbytečně vytváříme nepřítele, vadí mu zpochybňování zdravého rozumu i útoky na svobodu slova. Proč se rozešel s TOP 09? Jak se staví k trestnímu stíhání svého stranického šéfa? Podívejte se na video na info.cz

Autor: PAVEL ŠTRUNC, MARTIN KREPINDL – 31. října 2018 • 07:00

Nezařazené

Fakta a mýty o Instanbulské úmluvě | Seminář

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami.“ Tuto moudrou větu napsal už někdy v 17. století „náš“ učitel národů Jan Amos Komenský. Protože jsem člověk, který věří, že bychom se měli poučovat z naší minulosti a zkušenosti našich předků, uspořádal jsem s kolegyní Pavla Golasowská seminář na téma Istanbulské úmluvy, která má podle svých zastánců chránit ženy před domácím násilím. To je samozřejmě ušlechtilé a podporuji tento cíl. Jenže…

Byl jsem před časem na jiném semináři, který vyvracel fakta a mýty právě o Istanbulské úmluvě. No a podle mého názoru to bylo poněkud jednostranné. V podstatě tam mluvili jen lidé, kteří tuto úmluvu podporovali. Tak jsem neváhal, a celému dokumentu se podíval trochu na zoubek.

Na náš seminář dorazila celá řada osobností a zájem byl i ze strany veřejnosti, což mě hodně potěšilo. Konečně ale také došlo na diskusi obou názorových proudů. Já se hned tady musím přiznat, že mám k přijetí této úmluvy Poslaneckou sněmovnou hned několik zásadních výhrad.

O těch právních hovořili zástupci Česká advokátní komora, o těch ideových pak odborníci na rodinnou problematiku. Některá ustanovení jsou nejasná, a proto si je různí lidé mohou vykládat různým způsobem.

Vím, že teď možná urazím některé zastánce Istanbulské úmluvy, ale musím to říct. Dokument, který si klade za cíl řešit domácí násilí, nemůže dělat z mužů a chlapců potenciální násilníky. Úmluva v podstatě předpokládá, že pro ženy je společné soužití s muži nebezpečné. Vím, že to zjednodušuji, ale zkrátka to tak chápu. Stejně tak si myslím, že v našem právním řádu věci jako stalking, sexuální či domácí násilí už řešíme. Neříkám, že vždy dokonale, ale na tom se dá pracovat.

Pokud by se aktivizmus některých lidí prosazujících Istanbulskou úmluvu přetavil v prosazování skutečných věcí pomáhajících obětem domácího násilí, tak jak si to pamatuji před několika lety, udělají pro ně mnohem více a bez zbytečných ideologických zabarvení.

Každopádně doufám, že rozproudím diskusi a že si text úmluvy přečte více lidí. To byl můj cíl. Je to bezpochyby důležité téma.

Média

Rozhovor TÝDNE: „Vymíráme. Ustupovat gender lobby je šílenství!“

V Evropě se nerodí děti a my místo podpory tradičních rodin ustupujeme tlaku homosexuální lobby a řešíme, zda mohou gayové a lesby vstupovat do manželství, kritizuje v rozhovoru pro aktuální vydání časopisu TÝDEN poslanec Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něho žijeme v šílené době, kdy se z mužů automaticky dělají násilníci, útočí se na svobodu slova a kvůli všudypřítomné politické korektnosti se lidé bojí nazývat věci pravými jmény.

Sněmovna má řešit kontroverzní návrh týkající se manželství homosexuálů, proti kterému dlouhodobě vystupujete. Jak se na tu debatu těšíte?

Ona se vede už několik let a je to pořád totéž. Jde o salámovou metodu, kterou se malá skupinka lidí snaží zvyšovat svá práva, a přitom k tomu pravděpodobně vůbec nemá mandát. Spousta mých homosexuálních přátel totiž o manželství nestojí a ani o něj neusiluje. Tady se pouze otvírají další antidiskriminační dveře. Začalo to registrovaným partnerstvím, pokračuje přes manželství a může to skončit třeba adopcemi dětí stejnopohlavními páry nebo – dovedeno ad absurdum – nápady, že v manželství přece mohou být i tři čtyři lidé. Bude alespoň více času vodit děti na kroužky a podobně. Teď záměrně přeháním, nicméně očekávám, že debata ve sněmovně bude hodně vyhrocená.

Když poslanci podobné téma projednávali naposledy před dvěma lety – tehdy šlo o návrh umožnit registrovaným párům osvojit si dítě partnera -, zvrhla se debata do absurdních výroků o tom, že se „homosexuálové budou snažit zlegalizovat sex s dětmi“. Máme čekat něco podobného?

Jsem poslancem rok a celou tu dobu ve sněmovně čelíme velkému tlaku homosexuální lobby, která to téma strašným způsobem tlačí. A ten tlak je pro některé z nás až otravný. Takže je možné, že se debata vyhrotí, nicméně doufám, že bude mít úroveň a všichni se budou snažit být věcní. Já vůbec nemám radost z toho, že něco takového vůbec řešíme. Nemyslím si, že jsou homosexuálové v Česku jakkoli diskriminováni. Stát se má starat o něco úplně jiného, než jsou manželství homosexuálů.

O co?

Má podporovat rodiny, které rodí a vychovávají děti. Nám se v jednadvacátém století v jedné z nejbohatších zemí na světě děti bohužel nerodí. S tím musíme něco dělat, musíme se v koncepci rodinné politiky zaměřit na to, aby se rodilo více dětí, aby se rodily do manželství, do prostředí, které je pro ně bezpečné, kde mají otce a matku, mužské a ženské vzory. A netýká se to jen nás, děti se nerodí ani kolem nás. Evropa vymírá. Rodí se 1,67 dítěte na jednu ženu a pro zachování populace je potřeba mít 2,1 dítěte na ženu. Toho nedosahuje žádný stát v Evropské unii, zatímco země, z nichž do Evropy proudí migranti, s tím rozhodně nemají problém. V České republice máme dvacet tisíc potratů ročně, z toho jedna čtvrtina je u třetí gravidity, kdy se láme ekonomická situace rodin. To je pro mě klíčový problém.

V homosexuálním svazku podle vás děti nemohou cítit bezpečí a lásku?

To v tuto chvíli nevíme. Některé děti už tak vyrůstají, ale je to natolik nová a moderní věc, že nemáme žádná relevantní data. Ale například v Austrálii vzniká hnutí dětí, které v homoparentálních svazcích vyrůstaly a říkají, že to není ideální. A já jim strašně fandím. Protože je to v dnešní době politické korektnosti, kdy nemůžeme říkat věci tak, jak jsou, odvážný postoj. Kdo se dnes postaví proti tlaku LGBT (zkratka pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby, pozn. red.)komunity, hodně riskuje. Příklady vidíme třeba v angloamerickém světě, kde by takového člověka okamžitě vyhodili z jakékoli univerzity.

Celý rozhovor vyšel v listopadovém vydání magazínu Týden

Média

Rozhovor pro Echo24: Manželství pro všechny bude zlom. Růžová…

V naší civilizaci byly dosud některé konstanty. Například manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, pohlaví zná příroda jen dvě. Děti se rodí s pohlavím, které by se nemělo měnit, a když už, tak v dospělosti, po zralém uvážení a chirurgickém zákroku. Tento rok je ale v České republice ve znamení zákonných  předloh, které mají v úhrnu nakročeno k antropologické revoluci. Hodně pro to udělala minulá Sobotkova vláda a především první Babišova vláda bez důvěry. Děje se to vcelku potichu, byť občas nějaká vypjatá reakce rozčísne hladinu.

Celý rozhovor najdete na Echo24.cz

Média

Události a komentáře, Česká televize

Dostal jsem pozvání od České televize do pořadu Události a komentáře. S mou kolegyní Oglou Richterovou z Pirátů jsme se bavili o sociální a rodinné politice. Ten den byla do vlády jmenována nová ministryně práce a sociálních věcí. Pusťte si naši části od 40 minuty zde na ODKAZE.

Média

Rozhovor pro Český rozhlas Plus

Juchelka: Úředníci jen hledají důvody, proč to nejde. Změní se mateřská dovolená na péči?

Mateřská dovolená není žádný odpočinek, ale tvrdá práce. Období péče o malé děti by se podle poslaneckého návrhu Aleše Juchelky (nestraník za ANO) tak nemělo říkat dovolená, ale mateřská nebo rodičovská péče. Vláda nesouhlasí.

V odmítavém stanovisku kabinetu se dozvíte, že pojem mateřská dovolená je tradiční a v naší legislativě je zakotvený desítky let. Stejný termín pak používá německé, anglické i francouzské zákonodárství.

„Jsem malinko zklamán zamítnutím. Spíš jsem očekával neutrální postoj,“ říká na adresu vlády předkladatel poslanecké novely Aleš Juchelka. Ve zdůvodnění kabinet například tvrdí, že institut mateřské a rodičovské dovolené Juchelkův návrh mění jen v pěti zákonech, přestože je zakotven nejméně v 11. Třeba v zákoně o státní službě, ochraně veřejného zdraví nebo o vysokých školách.

„To není chyba mého návrhu, ale pokud mi něco uniklo, je to přece jednoduché změnit ve druhém čtení,“ tvrdí poslanec.

„Vlastně se nic neděje a pořád tvrdím, že péče o dítě není žádná dovolená, ale tvrdá dřina a starost o budoucí generace. Je to důležité pro rodinu jako jednotku budoucnosti.“ Výtky ministrů bere Juchelka jako zbytečnou „úředničinu“.

„Domnívám se, že úředníci jen hledají důvody, jak novelu zabrzdit. Tvrdí, že je to administrativně náročné, ale nikdo mi zatím nedokázal říct, jak náročné, nebo kolik to bude stát. Spíš jen hledají důvody, jak to nepodpořit. A vláda svým úřednickým poradcům důvěřuje, proto dala negativní stanovisko.“

„Někomu se sice může zdát, že je to zbytečná blbost, čím se ti poslanci zabývají, ale já mám představu, že to může atmosféru ve společnosti opravdu změnit. Je to součást prorodinné politiky, která kromě praktických věcí teď opravdu může být prorodinná.“

Juchelka se prý hodlá za rodiny bít a terminologie nebo symboly, které jsou v 21. století už vyprázdněny, změnit. „Některé ženy na dovolené nejsou a navíc zažívají ztrátu ekonomické aktivity, sociálního kontaktu s ostatními a někdy mají i zdravotní problémy, jako je třeba poporodní deprese. Označovat to za dovolenou je až dehonestující.“

Poslanec Juchelka je podepsán i pod dalším návrhem, který má změnit výplatu rodičovského příspěvku. Tedy pokud se v rodině narodí třetí dítě v době, kdy matka pobírá příspěvek ještě na dítě druhé. K tomuto návrhu dala vláda neutrální stanovisko. „Mám velkou radost a jsem příjemně překvapený,“ dodává poslanec.

Celý rozhovor si můžete pustit na plus.rozhlas.cz

Zdroj: Český rozhlas plus